اخبار جدید فوتبال
جدیدترین اخبار × فوتبالی× اینجاست
نويسندگان
لینک دوستان

ک‍و‌الالام‍پ‍ور- ک‍ن‍ف‍در‌اس‍ی‍ون‌ف‍وت‍ب‍‍ال‌‌آس‍ی‍‍ا روز جمعه برنامه مرحله مقدماتی رقابت های جام جهانی را اعلام کرد.

ب‍ر ‌اس‍‍اس‌این برنامه تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در این مرحله مقدماتی به مصاف تیم عربستان می رود.
گروه بندی و برنامه این رقابت ها به شرح زیر است :


گ‍روه‌اول : تیم های ملی فوتبال ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا، ژ‌اپ‍ن‌، ب‍ح‍ری‍ن‌، ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌و ق‍طر
* دی‍د‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌دور رف‍ت‌
- ب‍ح‍ری‍ن‌و ژ‌اپ‍ن‌ ، 16 ش‍‍ه‍ری‍ور در ب‍ح‍ری‍ن‌
- ق‍طر و ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌، 16 ش‍‍ه‍ری‍ور در ق‍طر
- ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌و ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا، 20 ش‍‍ه‍ری‍ور در ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌
- ق‍طر و ب‍ح‍ری‍ن‌، 20 ش‍‍ه‍ری‍ور در ق‍طر
- ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا و ق‍طر، 25 ش‍‍ه‍ری‍ور در ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا
- ژ‌اپ‍ن‌و ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌، 25 ش‍‍ه‍ری‍ور در ژ‌اپ‍ن‌
- ق‍طر و ژ‌اپ‍ن‌، 28 م‍‍ه‍ر در ق‍طر
- ب‍ح‍ری‍ن‌و ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا، 28 م‍‍ه‍ر در ب‍ح‍ری‍ن‌
- ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌و ب‍ح‍ری‍ن‌، 23 ب‍‍ه‍م‍ن‌در ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌
- ژ‌اپ‍ن‌و ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا، 23 ب‍‍ه‍م‍ن‌در ژ‌اپ‍ن‌
* دی‍د‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌دور ب‍رگ‍ش‍ت‌
- ژ‌اپ‍ن‌و ب‍ح‍ری‍ن‌، 8 ف‍روردی‍ن‌88 در ژ‌اپ‍ن‌
- ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌و ق‍طر، 8 ف‍روردی‍ن‌88 در ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌
- ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا و ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌، 12 ف‍روردی‍ن‌در ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا
- ب‍ح‍ری‍ن‌و ق‍طر، 12 ف‍روردی‍ن‌در ب‍ح‍ری‍ن‌
- ق‍طر و ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا، 16 خ‍رد‌اد 88 در ق‍طر
- ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌و ژ‌اپ‍ن‌، 16 خ‍رد‌اد 88 در ازبکستان
- ‌ ژ‌اپ‍ن‌و ق‍طر، 20 خ‍رد‌اد 88 در ژ‌اپ‍ن‌
- ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا و ب‍ح‍ری‍ن‌، 20 خ‍رد‌اد 88 در ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا
- ب‍ح‍ری‍ن‌و ‌ازب‍ک‍س‍ت‍‍ان‌، 27 خ‍رد‌اد 88 در ب‍ح‍ری‍ن‌
- ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا و ژ‌اپ‍ن‌، 27 خ‍رد‌اد 88 در ‌اس‍ت‍ر‌ال‍ی‍‍ا
گروه دوم : ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌، ‌ای‍ر‌ان‌، ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌س‍‍ع‍ود‌ی‌، ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌و ‌ام‍‍ار‌ات‌م‍ت‍ح‍ده‌‌ع‍رب‍‍ی‌
* دی‍د‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌دور رف‍ت‌
- ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌و ‌ای‍ر‌ان‌، 16 ش‍‍ه‍ری‍ور در ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌
- ‌ام‍‍ار‌ات‌م‍ت‍ح‍ده‌‌ع‍رب‍‍ی‌و ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌، 16 ش‍‍ه‍ری‍ور در ‌ام‍‍ار‌ات‌
- ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌و ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌، 20 ش‍‍ه‍ری‍ور در ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌
- ‌ام‍‍ار‌ات‌م‍ت‍ح‍ده‌‌ع‍رب‍‍ی‌و ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌، 20 ش‍‍ه‍ری‍ور در ‌ام‍‍ار‌ات‌
- ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌و ‌ام‍‍ار‌ات‌م‍ت‍ح‍ده‌‌ع‍رب‍‍ی‌، 25 ش‍‍ه‍ری‍ور در ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌
- ‌ای‍ر‌ان‌و ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌، 25 ش‍‍ه‍ری‍ور در ‌ای‍ر‌ان‌
- ‌ام‍‍ار‌ات‌م‍ت‍ح‍ده‌‌ع‍رب‍‍ی‌و ‌ای‍ر‌ان‌، 28 م‍‍ه‍ر در ‌ام‍‍ار‌ات‌
- ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌و ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌، 28 م‍‍ه‍ر در ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌
- ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌و ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌، 23 ب‍‍ه‍م‍ن‌در ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌
- ‌ای‍ر‌ان‌و ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌، 23 ب‍‍ه‍م‍ن‌در ‌ای‍ر‌ان‌
* دی‍د‌ار‌ه‍‍ا‌ی‌دور ب‍رگ‍ش‍ت‌
- ‌ای‍ر‌ان‌و ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌، 8 ف‍روردی‍ن‌88 در ‌ای‍ر‌ان‌
- ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌و ‌ام‍‍ار‌ات‌م‍ت‍ح‍ده‌‌ع‍رب‍‍ی‌، 8 ف‍روردی‍ن‌88 در ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌
- ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌و ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌، 12 ف‍روردی‍ن‌88 در ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌
- ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌و ‌ام‍‍ار‌ات‌م‍ت‍ح‍ده‌‌ع‍رب‍‍ی‌، 12 ف‍روردی‍ن‌88 در ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌
- ‌ام‍‍ار‌ات‌و ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌، 16 خ‍رد‌اد 88 در ‌ام‍‍ار‌ات‌
- ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌و ‌ای‍ر‌ان‌، 16 خ‍رد‌اد 88 در ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌
- ‌ای‍ر‌ان‌و ‌ام‍‍ار‌ات‌م‍ت‍ح‍ده‌‌ع‍رب‍‍ی‌، 20 خ‍رد‌اد 88 در ‌ای‍ر‌ان‌
- ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌و ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌، 20 خ‍رد‌اد 88 در ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌
- ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌و ک‍ره‌ش‍م‍‍ال‍‍ی‌، 27 خ‍رد‌اد 88 در ‌ع‍رب‍س‍ت‍‍ان‌
- ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌و ‌ای‍ر‌ان‌، 27 خ‍رد‌اد 88 در ک‍ره‌ج‍ن‍وب‍‍ی‌
در پایان این مرحله از رقابت ها‘ دو تیم برتر هر گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی می شوند و دو تیم سوم هر گروه در مرحله حذفی دو بازی رفت و برگشت را برگزار خواهند کرد تا سهمیه پنجم آسیا مشخص شود.
تیم پنجم آسیا نیز در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف نماینده قاره اقیانوسیه خواهد رفت تا تیم برتر جواز حضور در جام جهانی آینده را بدست آورد.

[ یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٩ ] [ ٢:۱٧ ‎ق.ظ ] [ کامران ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب
RSS Feed

mouse code

كد ماوس