# اخبارلیگ_برتر

جدول لیگ برتر تا پایان هفته بیست وششم

جدول لیگ برتر ایران امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازی  نام تیم    ۵۵ ۳۴ ۲۲ ۵۶ ۳ ۷ ۱۶ ۲۶ سپاهان ۱ ۴۶ ۱۳ ۲۵ ۳۸ ۴ ۱۰ ۱۲ ۲۶ ذوب آهن ۲ ۴۳ ۸ ۳۱ ۳۹ ۵ ۱۰ ۱۱ ۲۶ پرسپولیس ۳ ۴۰ ۱۰ ۲۹ ۳۹ ۶ ۱۰ ۱۰ ۲۶ استقلال ۴ ۳۹ ۳ ۴۰ ۴۳ ۷ ۹ ۱۰ ۲۶ استیل آذین ۵ ۳۸ ۴ ۳۰ ۳۴ ۶ ۱۱ ۹ ۲۶ تراکتور سازی تبرِیز ۶ ۳۶ -۷ ۳۰ ۲۳ ۸ ۹ ۹ ۲۶ ملوان ۷ ۳۴ ۰ ۳۰ ۳۰ ۸ ۱۰ ۸ ۲۶ پیکان ۸ ۳۳ ۱ ۳۷ ۳۸ ۱۱ ۶ ۹ ۲۶ صبای قم ۹ ۳۲ -۳ ۳۱ ۲۸ ۸ ۱۱ ۷ ۲۶ مقاومت سپاسی ۱۰ ۳۱ -۵ ۳۲ ۲۷ ۱۱ ۷ ۸ ۲۶ پاس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

جدول لیگ برتر تاپایان هفته بیست ودوم

امتیاز   ۴۴ ۲۴ ۱۷ ۴۱ ۳ ۵ ۱۳ ۲۱ سپاهان ۱ ۴۱ ۱۳ ۲۲ ۳۵ ۳ ۸ ۱۱ ۲۲ ذوب آهن ۲ ۳۴ ۷ ۲۵ ۳۲ ۴ ۱۰ ۸ ۲۲ پرسپولیس ۳ ۳۳ ۷ ۲۴ ۳۱ ۵ ۹ ۸ ۲۲ استقلال ۴ ۳۳ ۴ ۲۱ ۲۵ ۵ ۹ ۸ ۲۲ پیکان ۵ ۳۲ ۳ ۲۶ ۲۹ ۶ ۸ ۸ ۲۲ تراکتور سازی تبرِیز ۶ ۳۲ -۵ ۲۶ ۲۱ ۶ ۸ ۸ ۲۲ ملوان ۷ ۳۱ ۳ ۳۴ ۳۷ ۵ ۱۰ ۷ ۲۲ استیل آذین ۸ ۳۰ ۵ ۲۱ ۲۶ ۵ ۹ ۷ ۲۱ مقاومت سپاسی ۹ ۲۸ ۰ ۳۲ ۳۲ ۱۰ ۴ ۸ ۲۲ صبای قم ۱۰ ۲۸ -۶ ۳۴ ۲۸ ۸ ۷ ۷ ۲۲ سایپا ۱۱ ۲۷ -۹ ۳۶ ۲۷ ۹ ۶ ۷ ۲۲ استقلال اهواز ۱۲ ۲۵ -۳ ۲۷ ۲۴ ۹ ۷ ۶ ۲۲ پاس همدان ۱۳ ۲۳ -۸ ۳۹ ۳۱ ۱۱ ۵ ۶ ۲۲ مس کرمان ۱۴ ۲۲ -۴ ۲۸ ۲۴ ۶ ۱۳ ۳ ۲۲ شاهین بوشهر ۱۵ ۲۰ -۴ ۲۱ ۱۷ ۸ ۱۱ ۳ ۲۲ فولاد خوزستان ۱۶ ۲۰ -۱۰ ۳۴ ۲۴ ۱۰ ۸ ۴ ۲۲ راه آهن ۱۷ ۱۵ -۱۷ ۳۵ ۱۸ ۱۱ ۹ ۲ ۲۲ ابومسلم ۱۸
/ 0 نظر / 20 بازدید